Usluge

Priprema natječajne dokumentacije

 

ID-100123813 Ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju otvaraju se nove mogućnosti financiranja investicija kroz EU fondove. Na raspolaganju za korištenje će biti više od milijardu eura godišnje iz Strukturnih fondova. Kako bi došli do sredstava iz  tih fondova prijavitelji moraju kvalitetno razraditi projektnu ideju i napisati projektni prijedlog koji zadovoljava sve uvjete pojedinačnog natječaja, pritom pazeći na sve detalje vezane uz strukturu i logičnost prijave te prikladnu EU terminologiju.   PRAVA IDEJA nudi visoku razinu stručnosti i znanja, kako bi omogućila svojim klijentima da dobiju bespovratna sredstva. Priprema natječajne dokumentacije uključuje slijedeće aktivnosti: pripremu opisa natječajnih uvjeta, pripremu jedinstvenih obrazaca za planiranje projekata, prilagodbu projekta uvjetima natječaja, konzultacije za koordiniranje projekta sa prijavom na natječaj, priprema sažetka prijave na natječaj, koordinacija kod pripreme potrebna dokumentacije, pronalazak domaćih i stranih partnera u slučaju da natječaj to zahtjeva kao i pravovremenu predaju prijave i druge potrebne popratne dokumentacije.

Postoje tri vrste natječaja i javnih poziva na koje se prijavitelji mogu prijaviti:

1.     Natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava iz državnog proračuna; Sredstva poreznih obveznika koja se usmjeravaju u državni proračun, vraćaju se gospodarstvu države putem natječaja za bespovratna sredstva (potpora, dotacija, darovnica). Svaka država može upotrebljavati politiku subvencija gospodarstva kako bi postigla gospodarsku rast. Za nerazvijena područja svijeta postoje fondovi (kao IMF i drugi), koji pružaju te mogućnosti gospodarstvu jer pojedinačne države nemaju dovoljno vlastitih sredstava. Prema Zakonu o državnim potporama, tijela državne uprave i jedinice regionalne i lokalne samouprave dodjeljuju potporu pravnim i fizičkim osobama koje sudjeluju u prometu robe i usluga obavljajući gospodarsku djelatnost.

2.     Javne nabave za pružanje usluga, nabavu robe i obavljanje radova; Prema Zakonu o javnoj nabavi, javni naručitelji su: Republika Hrvatska, jedinice lokalne i regionalne samouprave, zajednica RH i jedinice lokalne samouprave te pravne osobe koje nemaju industrijski ili trgovački značaj. Sektorski naručitelji su javni naručitelji koji obavljaju jednu ili više djelatnosti kada nabavljaju robu, radove ili usluge. Također su naručitelji trgovačka društva u kojima javni naručitelji imaju posredan ili neposredan prevladavajući utjecaj na osnovi njihova vlasništva i subjekti koji obavljaju jednu od djelatnosti ili kombinaciju tih djelatnosti kada nabavljaju robu, radove ili usluge.

3.     Natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava i javne nabave u programima Unije Svrha natječaja za dodjelu bespovratnih sredstva je pružanje potpore neprofitnim i nekomercijalnim projektima iz svih sektora koji su od opće društvene koristi i dobrobiti. Svaki je korisnik dužan sufinancirati projekt, ovisno o pravilima pojedinog natječaja. Javne nabave za izvođenje usluga, radova i nabavu dobara su komercijalni natječaji u kojima se traže ponuđači koji će izvršiti jednu ili više djelatnosti usluga, radova ili nabave opreme.

 

Razvoj ideje

ID-100284648

Svojim klijentima pružamo usluge od početka razvoja ideje pa do provedbe  zamisli u uspješan projekt, koji zadovoljava sve kriterije za dobivanje bespovratnih sredstava. Pojedinac može doći do projektne ideje koja je rezultat njegovih svakodnevnih aktivnosti ili to može biti rezultat otvorenog ili ciljanog brainstorming procesa. Za pripremu natječajne dokumentacije bitno je da je ideja za projekt održiva, realna i ostvariva. Svrha projekta je da rješava neki problem s kojim se susrećete vi, vaša organizacija ili klijenti vaše organizacije. U slijedećoj fazi slijedi  zajedničko definiranje pitanja čije probleme rješava vaša projektna ideja. Nakon toga određujemo koje su strategije, planovi i razvojni programi u skladu s vašim projektnim prijedlogom. Za uspješnu pripremu natječajne dokumentacije uz realnu projektnu ideju potrebna je i dobra vizija razvoja problema odnosno, potrebno je definirati na koji način želite postići cilj projektne ideje. Pristupi ovoj problematici su različiti. Može se ponovno koristiti brainstorming proces ili donijeti odluka na individualnoj razini. Identificiranje izvora financiranja je posljednji korak u zaokruživanju projektne ideje. Nakon što je kroz prethodno navedene korake uspostavljen okvir projektne ideje, u ovom koraku mu dodajemo još jednu dimenziju. Za vaše potrebe pronalazimo  vam partnere/istomišljenike. Projektni prijedlozi kod pripreme natječajne dokumentacije već u samoj fazi identifikacije vode računa o potrebi za partnerima radi ostvarenja ciljeva projekta.

Vođenje projekta

ID-100160568 Naši potencijalni klijenti – prijavitelji projekta koji žele koristiti bespovratna sredstva EU moraju računati da procedura dobivanja bespovratnih sredstava može biti dugotrajna, uz mogućnost dobivanja sredstva tek nakon završetka odobrenog projekta uz prethodno podnesene račune i opravdane troškove. PRAVA IDEJA vam pomaže kod  vođenje projekta, komunikaciji i  planiranju provedbe uključujući određivanje ključnih točaka, planiranje upravljanja rizicima, upravljanje projektnim timom, financijsko upravljanje i planiranje troškova, administrativno vođenje projektne dokumentacije te savjetovanje tijekom provedbe. Nakon dobivanja sredstava, nudimo praćenje projekta do njegove finalizacije kao i izvještavanje o napredovanju nadležnim tijelima.

Kome je namijenjena usluga

Svrha vođenja projekta je osiguravanje planirane promjene na temelju projektnih rezultata. Poslovne koristi koje se stječu: upravljanje opsegom i promjenama na projektu, isporuka projektnih rezultata na vrijeme i u budžetu, fokusiranje projektnog tima na rješenje, osiguravanje podrške projektu od interesnih skupina, kontrola nad napretkom, rizicima i promjenama, rješavanje nepredviđenih situacija, fokus na završetak i primopredaja projekta.

Kako radimo

Upravljanje projektima se dijeli na  faze definicije, planiranja, praćenja, kontrole i završetka projekta.  Svakom projektu je potrebna određena razina upravljanja. Ovisno o veličini i složenosti projekata, stvara se potreba za formalnim, standardnimi strukturnim procesom.

Izrada poslovnog  plana

ID-100110342PRAVA IDEJA za potrebe svojih klijenata izrađuje poslovne planove. Poslovni plan obuhvaća mjere i ideje koje su potrebne da bi se realizirao određeni poslovni cilj u poduzeću. Poslovni je plan pažljivo planiran i analiziran prikaz svih budućih poslovnih pothvata kojime se može procijeniti da li je određena ideja ili korak opravdan i realan za poslovanje. Također sadrži različite varijante rješenja za moguće rizične situacije u budućnosti. Što su rješenja budućih događaja bolje procijenjena, to su šanse za postizanje zacrtanih ciljeva veće. Poslovni nam plan pokazuje gdje se nalazimo i kamo želimo ići, što je potrebno učiniti da dođemo do zacrtanog cilja i što nam je potrebno da bismo tamo dospjeli. Polazni temelj poslovnog plana je detaljno razrađen marketinški plan ali i planovi vezani za proizvodnju, nabavu, osoblje itd. Poslovni bi plan trebao istaknuti vaše komparativne prednosti, biti čitljiv i razumljiv, u skladu s tržišnim pravilima, prikazivati realnu viziju i dobru procjenu konkurencije.

 

 

Izrada marketinškog plana

ID-100144297 Marketinški plan omogućava lakše uvođenje novog proizvoda i/ili usluge na tržište i/ili poboljšava poziciju postojećeg proizvoda/usluge na tržištu. Marketinški je plan integralni dio poslovnog plana i dio marketinške strategije koja je pak dio strategije poduzeća. Prije nego što se napiše marketinški plan potrebno je prikupiti informacije s terena. Najvažnije su informacije one o kupcima/klijentima, konkurenciji, financijska izvješća (iz firme i iz okoline), kanalima distribucije, cijenama proizvoda/usluge itd. Marketinški se plan sastoji od:

 1. izvršnog sažetka (sažetak plana: prilika, strategija, taktika i ciljnih tržišnih segmenata)
 2. analize stanja (analiza tržišta, SWOT, konkurencija, disribucije, proizvoda/usluge, fleksibilnost na utjecaj različitih faktora)
 3. marketinške strategije (ciljevi, pozicioniranje, ciljano tržište, strategija, marketinški miks i istraživanje)
 4. financija (iznos budžeta za marketing, troškove, različite radnje, procjena prihoda)
 5. kontrole (mjerenje rezultata, identifikacija problema i različite varijante za njihovo rješavanje).

 

Izrada studije izvodljivosti

ID-100288569 PRAVA IDEJA za potrebe svojih klijenata izrađuje studije izvodljivosti, koje se naziva još studijom isplativosti, investicijskom studijom, studijom izvedivosti, investicijskim programom ili feasibility study. Studija izvodljivosti služi za dobivanje bankovnih kredita, poticaja nekih ministarstava i određenih EU fondova. Studija izvodljivosti treba odrediti stupanj izvodljivosti projekta, opisati metode obrade, hardverske i softverske alternative, odabrati najbolje tehnološko i idejno rješenje te odrediti cost-benefit. Studija izvodljivosti obuhvaća: analizu postojećeg sustava (informacija, odluka, troškova i procesa), prijedlog novog sustava (SWOT analiza, PEST, matrica rizika…), definiranje kriterija za odluku (mjerljive koristi, nemjerljive koristi, troškovi novog sustava, vjerojatnost uspjeha…), odabir i detaljnu cost-benefit analizu.

 

Izrada lokalne razvojne strategije

ID-100222175 PRAVA IDEJA pruža edukacijske usluge izrade lokalna razvojna strategija (LRS). LRS određena je pravilnikom o provedbi Mjere 202 “Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja” unutar IPARD programa. Svaka Lokalna akcijska grupa (LAG) mora imati izrađenu lokalnu razvojnu strategiju (LRS) Izrađuju ju članovi javnog, privatnog i civilnog sektora primjenom “bottom up” načela (pristup odozdo prema gore), poštivajući načela LEADER-a. Glavni je cilj LRS utvrditi strateške ciljeve, prioritetna područja djelovanja, mjere za razvojne projekte, mehanizme provedbe a sve u svrhu smanjenja razlike u razvijenosti prema načelima održivog razvoja i postizanja konkurentnosti kroz realizaciju vlastitih razvojnih potencijala. LRS mora sadržavati sljedeće elemente:

 1. grafički prikaz područja LAG-a,
 2. SWOT analizu LAG-a,
 3. opis značajki partnerstva i uključenost dionika u proces izrade LRS,
 4. kriterije za odabir projekta LAG-a,
 5. mjerljive ciljeve i provedbene aktivnosti,
 6. usklađenost s strateškim dokumentima,
 7. financijski plan za provedbu aktivnosti.

 

Istraživanje tržišta

ID-10082665 Osnovne se odluke naših klijenta moraju temeljiti na pouzdanim rezultatima istraživanja tržišta. Glavni smisao istraživanja tržišta je prikupljanje valjanih i pouzdanih informacija koje pomažu prilikom odlučivanja u tržišnom poslovanju, planiranju aktivnosti, rješavanju konkretnih teškoća ili kontroli uspješnosti poslovanja. PRAVA IDEJA prikuplja i analizira kvantitativne i kvalitativne podatke, čuvajući pritom diskreciju klijenta i prikupljenih podataka. PRAVA IDEJA za potrebe svojih klijenata određuje sljedeće poslove istraživanja tržišta:

1. segmentacija tržišta (provjera slike proizvoda ili marke i društvo, te poznavanje, uporaba, vjernost i zadovoljstvo konzumenata)
2. razvoj proizvoda (određivanje karakteristika proizvoda ili usluga, testiranje proizvoda ili marki)
3. prodaja (analiza tržišnog i prodajnog potencijala, predviđanje konjunkture gospodarstva, te predviđanja i analize same prodaje)
4. promidžbena kampanja (kreativno oblikovanje promidžbene poruke, pravilan
proizodabir medija)

Nužnost istraživanja tržišta se najbolje vidi kod prisutnosti rizika u poslovanju koji se nikada u potpunosti ne može ukloniti.. Iz tog se razloga prikupljanje informacija i analiziranje dobivenih informacija smatra umanjivanjem rizika prilikom donošenja važnih poslovnih odluka. Tvrtka ili institucija se odlučuju na istraživanje tržišta samo onda kada ne raspolažu sa dovoljno podataka koji su potrebni da se donesu nove ključne odluke.

Edukacija

ID-100215710 PRAVA IDEJA pruža edukacijske usluge u obliku radionica i predavanja. Glavni cilj je odabir i razvoj projektnih ideja, izradu kvalitetnih projektnih prijedloga i implementacija EU projekata. Za svaku fazu upravljanja projektnim ciklusom posjedujemo specifična znanja stečena na projektima u praksi, koja smo dosad podijelili s brojnim slovenskim poduzetnicima i organizacijama. Aktivnosti koje vas očekuju tijekom edukacije: a) stjecanje općeg znanja o apliciranju na EU projekte koje će vam koristiti kod prijave na natječaje, b) vođenje kroz glavne točke pripreme vaše projektne prijave na natječaj, c) savjeti iskusnih konzultanata za EU projekte od kojih ćete dobiti upute o izgledu vašeg projekta, d) ostvarenje uštede ukoliko usporedite trošak edukacije i uključenih individualnih konzultacija s troškom angažiranja konzultanata za pisanje projekta.

NLP Coaching – NOVO

POSLOVNI COACH je profesionalac s poslovnim background-om koji će vam pomoći svojim iskustvom, voditi će vas u  razvoju, postavljanju ili rasti vašeg poslovanja. Uz pomoć Poslovnog Coacha razjasniti ćete si vaše ciljeve i postaviti učinkovite strategije poslovanja. Pomoći će vam razvijate vještine i da zadobijete resurse koji su potrebni da vaša tvrtka napreduje. S njim ćete se vi ili vaši zaposlenici susretati na redovitoj bazi: na susretima u živo, putem telefona ili on-line komunikacije. Angažmanom osobe izvan vašeg okruženja svaki puta ćete imati priliku proći trenutnu ili nadolazeću problematiku poslovanja, te pronaći konvencionalna, često i nekonvencionalna “out of the box” rješenja.