EU fondovi

EU fondovi

eu fondovi

Sa ulaskom Hrvatske u Europsku uniju se otvaraju EU fondovi što predstavlja velik izazov za Hrvatsku ali uz to i otvara mnoge mogućnosti suradnje i napredaka. Politika koja to omogućava na razini EU je Kohezijska politika. Kroz nju se osiguravaju sredstva za manje razvijene zemlje članice i podupire se otvaranje novih radnih mjesta, konkurentnost, gospodarski rast, unapređenje kvalitete života i održivi razvoj. EU fondovi kroz sufinanciranje isto tako smanjuju značajne ekonomske, socijalne i teritorijalne razlike koje postoje u europskim regijama. Bit kohezijske politike Europske unije je  poticanje gospodarskog razvoja i zaposlenosti najslabije razvijenih država članica kroz različite vrste ulaganja, a sa ciljem dostizanja razine najrazvijenijih europskih regija te povećanje zapošljavanja kroz jačanje konkurentnosti i privlačnosti pojedinih regija za poduzetnike i investitore. Također EU fondovi kroz Kohezijsku politiku Europska unija želi ojačati globalnu konkurentnost svojega gospodarstva što predstavlja ostvarivanje ciljeva definiranih Lisabonskim ugovorom i strategijom Europa 2020. Iz tog je razloga  značajan dio proračuna EU usmjeren u Kohezijsku politiku, za koju u razdoblju 2014.-2020. EU planira  odvojiti 376 mlrd.  eura i to uložiti u razvoj europskih regija. EU fondovi za Hrvatsku će u tom razdoblju imati na  raspolaganju preko 8 milijardi eura, koji će biti raspoređeni na više različitih fondova.  Dva glavna instrumenta za provođenje Kohezijske politike su Strukturni fondovi (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond) i Kohezijski fond.

 

EU fondovi koji su nam dostupni:

thCAUKS39SEuropski fond za regionalni razvoj osigurava  bespovratna sredstava usmjerena na investicije u infrastrukturu i proizvodnju. Glavni cilj je otvaranje novih radnih mjesta, a na lokalnoj razini zadužen je za razvoj i unapređenje malog i srednjeg poduzetništva. Ovisno o operativnim programima koje svaka zemlja članica definira, ti EU fondovi mogu financirati izravnu pomoć investicijama u tvrtke, a posebno u mala i srednja poduzeća kako bi se stvorila održiva radna mjesta i povećala konkurentnost, infrastruktura povezana s istraživanjem i razvojem, telekomunikacijama, okolišem, energijom i prometom, kao i poduzetnička infrastruktura, ali i financijski instrumenti kao podrška regionalnom i lokalnom razvoju.

 

EU fondovi iz Ministarstva poduzetništva i obrta – natječaji koji su najavljeni u listopadu 2014. shema dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom Potpore za ulaganja u modernizaciju postojećih tehnologija i razvoj novih proizvoda, procesa i/ili usluga. U prosincu je pak najavljen natječaj: Podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certificiranju proizvoda svrhu povećanja konkurentnosti i pristupa međunarodnim tržištima.

EU fondovi preko ovih natječaja želi osigurati unapređenje proizvodnih procesa, pronalazak novih tržišta i razvoj novih proizvoda s višom dodanom vrijednost i učinkovita primjena znanja u modernizaciji radi lakšeg prilagođavanja konkurencijskom tržištu Europske unije.

EU fondovi iz Ministarstva kulture – u rujnu 2014. nas očekuje shema dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom Kulturna baština – priprema projekata i planova upravljanja s popratnom dokumentacijom.

Ministarstvo kulture očuvanjem i zaštitom kulturne baštine osigurava kontinuirani razvoj kulturne vrijednosti i potencijal za daljnje napredovanje ekonomske konkurentnosti i kvalitetnijeg okruženja u Europskoj uniji.

 

ESF_logo_cmyk_45mmEuropski socijalni fond kroz sufinanciranje projekta želi smanjiti razlike u životnom standardu i blagostanju u državama članicama EU.  Ovim se fondom potiče zapošljavanje u EU te se pomaže tvrtkama u borbi sa globalnim izazovima. Ovaj program u sklopu EU fondova bazira na razvoju i jačanju ljudskih potencijala. U novom programskom razdoblju stavljen je naglasak i na sljedeća četiri tematska cilja: poticanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage; promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva; ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje te; povećavanje kapaciteta institucija i učinkovitosti javne administracije.

 

111006Kohezijski fond EU fondovi za financiranje velikih infrastrukturnih projekata na području prometa i zaštite okoliša sa svrhom promicanja održivog razvoja. U programskom razdoblju 2014. – 2020., Kohezijski fond će pomagati ulaganja u prilagodbu klimatskim promjenama i prevenciju rizika, ulaganja u sektore vodoprivrede i zbrinjavanja otpada te u urbani razvoj.  Financirati će se  i ulaganja u energetiku pod uvjetom da imaju pozitivan učinak na okoliš. Ovaj EU Fond će  nastaviti podržavati i ulaganja u energetsku učinkovitost te obnovljive izvore energije.

Jedan od vrlo bitnih zadataka Europske unije je jačanje kohezijske politike kroz EU fondove, što vodi jačanju globalne konkurentnosti europskog gospodarstva. Glavni cilj  Kohezijske politike je usmjeren  na smanjivanje razlika između razvijenih i manje razvijenih regija  EU.

EU fondovi iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja najavljuju Program za financiranje iz EU fondova – projekti za energetsku obnovu zgrada s početkom u siječnju 2015. Raspisivanje ovog natječaja ima za cilj potaknuti energetsku obnovu radi postizanja uštede, optimizacije sustava opskrbe i proizvodnje energije u zgradama.

Potrebno je spomenuti da su EU fondovi, odnosno Europski fond za pomorstvo i ribarstvo te Europski poljoprivredni fond, iako se ne smatraju fondovima kohezijske politike, sektorski programi Europske unije.

 

facts_coverEuropski fond za pomorstvo i ribarstvo planira kroz sufinanciranje projekta osigurati bespovratna sredstva ribarskoj industriji i priobalnim zajednicama s ciljem njihove prilagodbe promijenjenim uvjetima u sektoru i postizanja gospodarske i ekološke održivosti. Osnovni cilj Europskog fonda za ribarstvo je osiguravanje održivog ribarstva u EU, a njegova sredstva namijenjena su prilagodbi ribarske flote radi postizanja veće konkurentnosti, zaštiti okoliša, obrazovanju u ribarstvu i pratećoj industriji, te povećanju raznolikosti gospodarskih aktivnosti u ribarskim zajednicama. Ti EU fondovi dodjeljuje se na temelju nacionalnih strateških planova i operativnih programa zemlja članica.

 

eu_logoEuropski poljoprivredni fond – EU fondovi za sufinanciranje investicija sukladnih s politikama ruralnog razvoja i pojednostavljivanje njezine provedbe u Europski uniji. Glavni ciljevi fonda su: podizanje poljoprivredne produktivnosti promicanjem tehničkog napretka, racionalni razvoj poljoprivredne proizvodnje i optimalno korištenje proizvodnih faktora, posebno radne snage; osiguravanje zadovoljavajućeg životnog standarda za poljoprivrednu populaciju, osobito povećanje  primanja osoba koje se osobno bave poljoprivredom; stabilizacija tržišta; sigurnost opskrbe tržišta te osiguranje poljoprivrednih proizvoda za potrošače po razumnim cijenama.

 

Europska unija (UFEU) člankom 174. Ugovora o funkcioniranju UFEU predviđa da je potrebno raditi na jačanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije. Jedan od glavnih ciljeva Unije je smanjiti razlike u razinama razvijenosti različitih regija naročito onih koje su u najnepovoljnijem položaju. Zato se upotrebljavaju instrumenti za provođenje politike EU a to su strukturni EU fondovi za sufinanciranje investicija uz bespovratna sredstava. Ruralnim područjima, područjima zahvaćenima industrijskom tranzicijom i regijama koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama namijenjena je posebna pozornost kroz sufinanciranje Fonda za pomorstvo, ribarstvo i poljoprivrednog fonda.

U drugoj polovici 2014. godine EU fondovi za Hrvatsku obznanjuju slijedeće natječaje u poljoprivredi:

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

preuzmi

 

Fond za zaštitu okoliša  je osnovan radi osiguranja sredstava kojima se financiraju projekti, programi i druge tematski povezane aktivnosti na području očuvanja, zaštite, održivosti i unapređenja okoliša.

 

 

logoFond o energiji je osnovan s ciljem osiguranja sredatava kojima se financiraju nacionalni energetski programi koji postižu energetsku učinkovitost kroz korištenje obnovljivih izvora energije. EU fondovi kroz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost krajem 2014. najavljuju natječaj Sufinanciranja projekata obnovljivih izvora energije kojima se želi utjecati na smanjenje emisije stakleničkih plinova. Također EU fondovi iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u najavljuju natječaj pod nazivom Sufinanciranje projekata promjena rasvjete u industriji kojim bi se omogućio učinkovit sustav rasvjete.

Fond se bavi zahtjevnim i velikim investicijskim projektima za koje je potrebno duže vrijeme realizacije ali je na kraju isplativost velika.

Sufinanciranje se provodi kroz:

a.         Javni natječaj (otvoren do 60 dana) – za složene investicijske projekte

b.         Javni poziv za neposredno sufinanciranje (otvoren do kraja tekuće godine)- zasniva se na principu “tko prvi, njegova djevojka”

Postupak odobrenja projektnih prijava kreće od administrativne provjere, zatim slijedi provjera selekcijskih kriterija, provjera kriterija prihvatljivosti, izvještaj o ocjenjivanju i naposljetku odluka o financiranju.

EU fondovi iz Fonda za okoliš i energetsku učinkovitost financiraju projekte u iznosu do 100% za sanaciju lokacija sa opasnim otpadom, priprema projektne dokumentacije, odluka Vlade RH,  prijava za sufinanciranje iz EU fondova.

Projekti u iznosu do 80% su oni koji se odnose na područja od posebne državne skrbi, prva skupina jedinica lokalne (regionalne) samouprave, prva skupina otoka,, zaštićeni dijelovi prirode i objekti za gospodarenje otpadom.

Projekti koji se finaciraju sa 60% udjelom su druga skupina otoka, druga skupina jedinica lokalne (regionalne) samouprave i brdsko – planinska područja.

Sa 40% udjelom financiraju se svi ostali projekti.

ID-100121014

EU fondovi

Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

M: +385/99 384 71 71

E: info@pravaideja.eu

Provjerite: Bespovratna sredstvaObzor 2020

Više informacija o EU fondovima